Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego jest Firma P.P.U.H. Madrex zarejestrowana na ul. Stefana Żeromskiego 105, 26-720 Policzna.
Nr zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 510/2004
Nr NIP: 811-154-32-74
Nr Regon: 673002390

Adres korespodencyjny:
P.P.U.H Madrex
ul. Stefana Żeromskiego 105
26-720 Policzna

 

 

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie całej Polski.
 2. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy produkt dostępny jest w sklepie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji: 
      a) częściowa realizacja zamówienia, 
      b) wydłużenie czasu oczekiwania, 
      c) anulowanie całości zamówienia.
 3. Wszystkie zamówienia złożone w sklepie muszą być potwierdzone przez klienta. Jeżeli pracownik mimo prób kontaktu nie uzyska potwierdzenia zamówienia, to takie zamówienie nie będzie realizowane.
 4. Firma P.P.U.H. Madrex zastrzega także prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Tarcza.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik będzie czynił starania, aby jak najszybciej poinformować o tym Klienta. P.P.U.H. Madrex nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązania z kontaktu z Klientem.
 6. P.P.U.H. Madrex zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień, w których został nieprawidłowo wypełniony formularz, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sklep Internetowy ACOG.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu.
 8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 

Wysyłka i płatność 

 1. Zamówione produkty dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień, podanych telefonicznie lub w inny dostępny sposób.
 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy sklepem Tarcza.pl a Kupującym.
 3. Koszt transportu zamówionego towaru uzależniony jest od wagi i formy płatności i zawsze podany jest przy składaniu zamówienia.
 4. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy o ile dostarczenie odbywa się poprzez firmę kurierską.

  

Procedury reklamacji i zwroty towaru

Jeśli zakupiony produkt podlega gwarancji należy skontaktować się z pracownikiem pod adresem email: warszawa@tarcza.pl  w celu uzyskania adresu odpowiedniego serwisu. W zawiadomieniu należy podać nazwę produktu, dokładnie opisać problem i podać dres korespondencyjny. Koszt przesyłki do serwisu pokrywa Klient. Jeśli reklamacja będzie uzasadniona, koszt odesłania naprawionego lub wymienionego sprzętu ponosi sklep ACOG.pl.

Jeżeli doszło do uszkodzenia towaru podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody w dniu odebrania przesyłki. Jest to dokument wymagany do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W innym przypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. 

Termin realizacji gwarancji wynosi 30 dni.

Gwarancją nie są objęte:

 • Produkty nie posiadające dowodu zakupu wystawionego przez firmę PPUH Madrex.
 • Produkty z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi jak pęknięcia, połamania, przecięcia i porwania.
 • Produkty ulegające naturalnemu zużyciu, jak baterie, akumulatorki, sprężyny, gumy, przetarcia, zabrudzenia.
 • Produkty uszkodzone w wyniku zdarzeń losowych (przepięcia sieci, wyładowania elektryczne itp.).
 • Produkty niewłaściwie transportowane lub przechowywane nieodpowiednich warunkach.
 • Produkty, które próbowano samodzielnie naprawić.
 • Produkty co, do których nie zastosowano zasad opisanych w instrukcji lub instalacji, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Dane znajdujące się na nośnikach magnetycznych, dyskach twardych, dyskietkach, płytkach CD podczas serwisu.
 • Produkty dostarczone do serwisu bez oryginalnego opakowania.
 • Produkty bez firmowej plomby o ile produkt taką posiadał.
 • Produkty, które zostały uszkodzone w skutek działania oprogramowania, wirusów, trojanów itp. 

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu beż śladów użytkowania wraz dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.). 
Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy P.P.U.H. Madrex nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia z kupującym.

Produkt w okresie serwisowania może być wymieniony na nowy o tych samych parametrach lub lepszych tylko w przypadku, jeśli firma PPUH Madrex uzna, iż naprawa zepsutego produktu jest niemożliwa.

W przypadku jeśli ekspertyza producenta, hurtowni, bądź firmy PPUH Madrex, stwierdza iż produkt nie może podlegać gwarancji przez jego niewłaściwe użytkowanie bądź zepsucie przez klienta, klient nie ma prawa ubiegać się o naprawienie bądź też wymianę produktu.

 

REGULAMIN 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.acog.pl na portalach aukcyjnych.

Sprzedającym jest Firma P.P.U.H. Madrex Mariusz Sztobryn z siedzibą, ul. Stefana Żeromskiego 105, 26-720 Policzna

Wpisany pod numerem NIP: 811-154-32-74 , Regon: 673002390

Kontakt z firmą można uzyskać:

pod numerami telefonów : 516 142 211, 503 063 623

korzystając z adresu poczty elektronicznej: warszawa@tarcza.pl 

 

§ 1 Definicje

1. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

2. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

3. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

4. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Firma P.P.U.H. Madrex Mariusz Sztobryn,ul. Zeromskiego 105, 26-720 Policzna prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet i w sklepach stacjonarnych

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.tarcza.pl i na portalach aukcyjnych są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.tarcza.pl i na portalach aukcyjnych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego oraz w sklepach stacjonarnych.

 

 

3. Przesyłki wysyłamy w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy między sklepem www.tarcza.pl a Kupującym.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy o ile dostarczenie odbywa się poprzez firmę kurierską.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie wysyłając na adres firmy, mailowo lub telefonicznie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy tj. od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. Obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 2. Polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą tradycyjną, mailowo lub poinformowanie sprzedawcy telefonicznie przed jego upływem. Wówczas umowa zawarta na odległość uważana jest za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, natomiast to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmiennym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj.

a) rozpakowanie rzeczy

b) sprawdzenie jakości rzeczy poprzez jego dotyk, sprawdzenie wytrzymałości

c) sprawdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki.

W przypadku przekroczenia granicy zwykłego zarządu (np. jeżeli w następstwie używania rzeczy dojdzie do jej uszkodzenia) kupującemu w dalszym ciągu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, natomiast sprzedawca ma możliwość dochodzenia od kupującego stosownego odszkodowania.

 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych na własny koszt na adres siedziby firmy. Koszt przesyłki jest uzależniony od wagi towaru, jego gabarytów i sposobie odesłania ( poczta/firma kurierska).

Cennik przesyłek pocztowych znajduje się na stronie Poczty Polskiej. Koszty przesyłek kurierskich można wycenić każdorazowo na stronie firm kurierskich lub firm pośredniczących. Ceny przesyłek kurierskich o wadze do 30 kg wahają się w granicach od ok. 15 zł do 60 zł. Ceny przesyłek paletowych ( towary o dużych gabarytach ) od 100 zł do 250 zł

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności.

5. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 8 Warunki reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Klient, nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta na przykład:

4. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony o dostarczenie Produktu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 8.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta.

8. Sprzedawca informuje, że Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, a także Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl